Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Przewodnik interesanta » Gospodarka odpadami
Wyszukiwarka

Losowe zdjęcie

Turniej DTS CUP na Orliku 2016

Ankieta

Czy gmina powinna zbudować zatoki przystankowe przy przychodni na Skalskiej, kosztem miejsc parkingowych?
TAK, przystanki są niezbędne dla osób starszych i mniej sprawnych
 
209
NIE, przystanki nie będą należycie wykorzystane
 
182
Ankieta została zamknięta.

Znajdź nas

Śledź nasz profil na portalach społecznościowych

YouTube

Pogoda

Gospodarka odpadami

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Gospodarka odpadami

NIERUCHOMOŚCI    NIEZAMIESZKAŁE

W dniu 26 stycznia 2016 r. na XIX sesji Rada Miejska w Wolbromiu podjęła uchwałę dotyczącą objęcia nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym wszystkie nieruchomości niezamieszkałe z dniem 1 czerwca 2016 r. będą objęte nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolbrom tak, jak nieruchomości zamieszkałe.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sklepy, placówki usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lokale gastronomiczne, pensjonaty, hotele, biura, hurtownie, magazyny, zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, szkoły, cmentarze, obiekty użyteczności publicznej itp.

Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.

Wprowadzenie nowych zasad oznacza, że to Gmina Wolbrom organizuje i nadzoruje system, w tym ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całego miasta oraz zawiera umowę z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na wykonywanie w/w usługi. 

Oznacza to, że od dnia 1 czerwca 2016 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom deklaracji, w której określą wielkość i ilość pojemników, częstotliwość wywozu dopasowaną do swoich potrzeb  oraz wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty, uiszczanej miesięcznie na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas firmie wywozowej.

Objęcie nowym systemem wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolbrom ma na celu uszczelnienie i usprawnienie odbioru i zagospodarowania wytworzonych odpadów komunalnych, wyeliminowanie „podrzucania” odpadów do cudzych pojemników i kontenerów, a także likwidację zjawiska tzw. „dzikich wysypisk”. Właściwy sposób postępowania z odpadami zapewni osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu
w terminie  do dnia 15 marca 2016r.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej nie ma obowiązku składania deklaracji, ponieważ w tym przypadku opłata jest już uiszczana w ramach nieruchomości zamieszkałej!!!

Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej: www.wolbrom.pl oraz do pobrania w siedzibie UMiG Wolbrom, w Referacie Ochrony Środowiska.

Dotychczasowy odbiór odpadów komunalnych na podstawie indywidualnych umów
 z firmą specjalistyczną powinien być  wypowiedziany we własnym zakresie zgodnie
 z zapisem umowy z dniem 31 maja 2016 r.  (nie dotyczy odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych).

 

UWAGA!!!

Nowy system dotyczy tylko i wyłącznie odpadów komunalnych, oznacza to, że pozostałe odpady produkcyjne i poprodukcyjne powstające w wyniku prowadzonej działalności odbierane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie na dotychczasowych zasadach.

Wypełniając deklarację należy zastosować stawki przyjęte  Uchwałą NR XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty
 za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, tj:

 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

1)      o pojemności 120 litrów – w wysokości 25,00 zł,

2)      o pojemności 240 litrów – w wysokości  34,00 zł,

3)      o pojemności 1100 litrów – w wysokości  72,00 zł,

4)      o pojemności 7 000 litrów – w wysokości  650,00 zł,

 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

 

1)        o pojemności 120 litrów – w wysokości 35,00 zł,

2)      o pojemności 240 litrów – w wysokości  48,00 zł,

3)      o pojemności 1100 litrów – w wysokości  101,00 zł,

4)      o pojemności 7 000 litrów – w wysokości  830,00 zł,

 

Wyliczoną w deklaracji opłatę należy uiszczać  bez wezwania, raz w miesiącu w terminie do końca każdego miesiąca. Opłata,  wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom lub w kasie Urzędu, począwszy od miesiąca czerwca br.

Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który złoży deklarację otrzyma informację
o zapłacie wraz z numerem konta, oraz harmonogram wywozu odpadów.

Szczegółowych informacji na temat nowelizacji miejscowych przepisów może uzyskać także
w Referacie Ochrony Środowiska UMiG Wolbrom pod nr tel. 32 70 65 301.

 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

1 lipca 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy w sprawie odbioru odpadów  komunalnych. Właściciele nieruchomości na terenie gminy Wolbrom powinni odpowiednio wcześniej wypowiedzieć umowy wiążące je z firmami odbierającymi odpady komunalne, tak aby przestały one obowiązywać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy nie zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczenia opłaty na rzecz gminy, a wcześniejsze umowy nie wygasną automatycznie poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych.

W nowym systemie opłaty za wywóz odpadów od mieszkańców są ustalane na podstawie wypełnionego i dostarczonego do tut. Urzędu przez właścicieli nieruchomości druku odpowiedniej deklaracji, zgodnej z wzorem uchwalonym przez Radę Miejską w Wolbromiu (DRUK DEKLARACJI DO POBRANIA).

Nową  deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu w terminie 14 dni od momentu powstania nieczystości na terenie nieruchomości

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

  • stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych ustalono w wysokości 15 zł za jeden miesiąc (odpady niesegregowane).
  • stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 7,50 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach 1-5 osób).
  • stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 5,00 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach 6 i wiecej osób).

Kwotę opłaty będzie stanowić iloczyn kwoty bazowej i liczby osób zadeklarowanych w gospodarstwie.


Opłatę za dany miesiąc należy uiszcza się bez wezwania do końca miesiąca, a  indywidualny rachunek bankowy, przyznany każdemu mieszkańcowi, oraz podmiotowi, który złożył deklarację.

 

Z opłat Gmina Wolbrom pokryje wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wejdą koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym także odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków, elektrośmieci);
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów;
  • obsługi administracyjnej tego systemu.


POJEMNIKI I WORKI
Każda nieruchomość  wyposażona jest w komplet worków do segregacji odpadów oraz pojemniki na odpady niesegregowane o odpowiedniej pojemności wynikającej z zapisów w Regulaminie utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW
Wywóz odpadów  odbywa się  zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę wywożącą odpady:

Odpady komunalne zmieszane – 1 raz w miesiącu w przypadku firm wg złożonej deklaracji
Odpady segregowane  – 1 raz w miesiącu
Odpady biodegradowalne  – 2 razy  miesiącu
Zużyty sprzęt RTV i AGD – 2 razy w roku
Odpady wielkogabarytowe  – 2 razy w roku
Zużyte opony  – 2 razy w roku

Poza harmonogramem w/w odpady segregowane można zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Transport odpadów do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie gminy Wolbrom od 1 lipca br. zostanie uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK, który mieścił się będzie w Wolbromiu przy ul 1-Maja 59 na terenie WZWKGKiM.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, soboty w godz. 8.00-13.00.

Do utworzonego Punktu można oddawać wysegregowane odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych jak:
1) odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe),

2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

3) przeterminowane leki,

4) chemikalia,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyte opony,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

10) popiół,

11) inne odpady określone na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych.

 

PRZETERMINOWANE LEKI NALEŻY ZANIEŚĆ DO APTEKI

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach:

Apteka przy Rynku, Wolbrom, ul Krakowska 2

Apteka w Przychodni, Wolbrom, ul. Skalska

Apteka w Pawilonie, Wolbrom, ul Skalska Pawilon 1A

Apteka Bliska, Wolbrom, ul. Krakowska 43

Twoja Apteka, Wolbrom, ul. 1-Maja 39

Apteka Mediq, Wolbrom, ul. Mariacka 6

Apteka Echinacea, Łobzów 155

 WAŻNE!!!
 Należy bezwzględnie segregować śmieci, jeżeli zostało to zadeklarowane. Nieprzestrzegającym tej zasady zostaną naliczone opłaty jak za odpady zmieszane. W każdej chwili można dokonać zmiany deklaracji.
Zachęcamy jednak - w trosce o wielkie dobro jakim jest nasze środowisko naturalne do segregowania śmieci.
Każda plastikowa butelka poddana recyklingowi pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 h, z 35 butelek PET powstaje jedna kurtka polarowa, 1 tona makulatury oszczędza 17 drzew

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wolbrom w roku 2017.

 

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 4 (Ocen: 8)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Warta
LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa Załęże Portal Samorządowy budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom Termomodernizacja gimnazjium Termomodernizacja 1 Termomodernizacja szkoły w Chełmie Termomodernizacja ZS Gołaczewy Termomodernizacja ZS Wierzchowisko PROW

Wolbrom.pl na Facebooku